Grönt Hyresavtal

Gävle kommun har tagit fram ett Miljöstrategiskt program som visar mål och inriktning för miljöarbetet i Gävle kommun. Vi på Gavlefastigheter har tagit fram ett Grönt hyresavtal för att bidra till dessa miljömål.

Du har förmodligen märkt att klimatfrågan uppmärksammas alltmer i din vardag. Det är inte så konstigt eftersom det börjar bli riktigt bråttom att göra någonting, om vi ska kunna minska klimatpåverkan tillräckligt fort. Arbetet med att genomföra det miljöstrategiska programmet kommer på olika sätt att beröra dig som bor och verkar i Gävle kommun och din insats gör verkligen skillnad.

Gavlefastigheter vill självklart bidra till ett hållbart Gävle. Vi arbetar aktivt med att minska vår energianvändning och vill minimera våra fastigheters negativa miljöpåverkan.

Din energianvändning på jobbet har betydelse för en hållbar framtid. Vi vill ge dig möjligheten att skapa en energisnål och klimatsmart arbetsplats. Vi behöver hjälpas åt för att bevara den enda planet vi har.

Gavlefastigheter erbjuder nu ett grönt hyresavtal. Dels för att minska fastigheternas miljöpåverkan men också för att bidra till ett hållbart Gävle.

Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om att åtgärder ska vidtas för att bibehålla eller förbättra fastighetens miljömässiga prestanda.

Gavlefastigheters gröna hyresavtal är en bilaga till gällande lokalkontrakt. Avtalet ska bidra till minskad energiförbrukning och vattenanvändning, förbättrad avfallshantering och återvinning genom källsortering samt miljövänliga materailval. Se specifikation på vad detta innebär längre ner.

Gavlefastigheter tar tillsammans med hyresgästen fram en aktivitetsplan för varje år. Aktivitetsplanen innehåller konkreta delmål och beskriver hur man planerar att minska fastighetens miljöpåverkan.

Gavlefastigheter kommer årligen att ta kontakt och träffa ansvarig hyresgäst och representanter från verksamheten, på plats i fastigheten. Under mötet går man gemensamt igenom det gångna året och följer upp delmålen. Mötet dokumenteras och vid behov sätter mötesdeltagarna gemensamt nya mål inför kommande år.


Vi arbetar med 5 huvudområden:

Energi

Målet med att sänka energiförbrukningen är att skapa en effektiv användning och en förbättrad inomhusmiljö. Gavlefastigheter gör tillsammans med hyresgästen en inventering av nuläget och sätter sedan upp mål med tillhörande åtgärder i handlingsplanen. Exempel på åtgärder kan vara beteendeförändringar hos brukarna, ändrade inställningar, förändrade temperaturintervaller och drifttider i lokalerna, investeringar i mer energieffektiv utrustning eller byggnadsförbättrande åtgärder.

Vattenanvändning

Åtgärder kring vattenanvändningen sker dels kring en beteendeförändring hos brukaren men också genom att installera utrustning som är mer vattensnål.

Avfallshantering

Detta område innefattar återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. Välfungerande system för källsortering utgör dessutom en stor del i en bra avfallshantering. En del i detta arbete är även att dokumentera avfallshanteringen.

I samarbete med Gästrike Återvinnare genomförs en behovsanalys kring er avfallshantering. På så sätt får ni praktiska, miljöriktiga och effektiva lösningar för just er verksamhet.

Materialval

Byggmaterial, kontorsutrustning och vitvaror ska vara miljömärkta och energisnåla. Både Gavlefastigheter och hyresgästen behöver ha detta i åtanke vid nya inköp.

Inomhusmiljö

Gavlefastigheter kommer att gå igenom den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) samt eventuell radonmätning i lokalen, för att sedan göra åtgärder kring detta beroende på utfall.

Sidan uppdaterades senast 19 januari 2018