Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt vardagliga arbete gällande miljö- och kvalitetsaspekter. Som stöd använder vi ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem som kallas QM-systemet för att optimera vårt arbete.

Balanserad styrning

Gavlefastigheter, liksom Gävle kommunkoncern, tillämpar balanserad styrning som styrmedel för att driva och uppnå förbättringsarbete. Modellen skapar förutsättningar för en tydlig struktur som underlättar dialog, delaktighet och en helhetssyn kring den egna organisationens styrning. Den balanserade styrningen i Gävle kommunkoncern omfattar fyra styrperspektiv; medborgare/brukare, medarbetare, hållbart samhälle samt ekonomi.

Miljöstrategiska programmet

Gävle kommun ska bli en av de bästa miljökommunerna och har därför tagit fram ett Miljöstrategiskt program som även styr och vägleder vårt arbete. Miljöstrategiska programmet innehåller mål inom miljöområdet och visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun kommer att ha nu och på längre sikt inom sju fokusområden:

 • Energi
 • Transporter
 • Konsumtion och avfall
 • Mark och bebyggd miljö
 • Natur
 • Vatten
 • Information och utbildning

Betydande miljöaspekter för oss

Följande miljöaspekter är betydande för våra verksamheter och det är även utifrån dessa vi fastställer delar av våra mål.

 • Materialval och användning av av farliga kemiska ämnen och produkter under byggnation, fastighetsförvaltning och fastighetsdrift.
 • Avfallsgenerering och hantering under byggproduktion, fastighetsförvaltning och fastighetsdrift.
 • Energianvändning för uppvärmning och drifts-el under förvaltningsskedet.
 • Transporter vid förvaltning av fastigheter.
 • Information och upplysning kring miljöfrågor internt samt externt gentemot kunder, hyresgäster och medborgare. 

Våra verktyg och processer

De mål och mätetal som fastställs verkställer vi med hjälp av verksamhetsledningssystemet QM som innehåller ett antal verktyg.

 • Processbeskrivningar
 • Policyer och strategier för bolagen
 • Styrdokument såsom rutiner, instruktioner, mallar och checklistor
 • Dokumenterade mål (balanserat styrkort).

Sidan uppdaterades senast 22 januari 2018