Elsäkerhet

Av nu gällande föreskrift, ELSÄK-FS 2022:3, framgår att innehavaren av en elektrisk anläggning är skyldig att se till att anläggningen hålls i ett sådant skick att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el.

Även elektriska anordningar som är avsedda att anslutas till elanläggningen, omfattas av kravet på kontroll. 

Kontrollen skall utföras dels som fortlöpande kontroll och för vissa anläggningar som särskild kontroll som utförs med bestämda tidsintervall.

Verksamhetsansvarig ansvarar för att den fortlöpande kontrollen utförs på verksamhetens lokaler och materiel med undantag av tekniska utrymmen som till exempel fläktrum, där kontrollen utförs av Gavle Drift & Service.

Med fortlöpande kontroll menas den rutinmässiga kontroll av elanläggningar och elektrisk materiel som görs för att eventuella skador eller brister skall upptäckas och åtgärdas så snart som möjligt.

En checklista som kan användas för den fortlöpande kontrollen (okulärt) finns att ladda ner i högerkolumnen. 

Verksamhetsansvarig har ansvaret att kontrollen utförs och att brister rapporteras och åtgärdas. De brister som upptäcks i den fortlöpande kontrollen bör dokumenteras och sparas i pärm. 

Som fastighetsägare ansvarar Gavlefastigheter för att den särskilda kontrollen utförs i den omfattning som krävs. Med särskild kontroll menas en noggrann kontroll av elanläggningar och elektrisk materiel med på förhand bestämda tidsintervall, vart tredje år. Besiktningsman utses av Gavlefastigheter.

Se relaterade dokument på denna sida för att finna aktuella dokument kopplat till elsäkerhetsarbete.

Sidan uppdaterades senast 23 december 2022