Apolonija Šušteršič, Bildkonstnär och Arkitekt. Apolonijas sätt att arbeta utgår ifrån kritiska perspektiv på begreppet rum - vanligtvis med fokus på relationerna mellan institutioner, kulturpolitik, stadsplanering och arkitektur. Foto: Joakim Forsgren

Nyplanterad äppleträdgård smyckar nu Gavlehov

22maj

Konstnärlig utsmyckning är en viktig del i våra investeringsprojekt. Den 15 maj blev en del av konstverket ”grannar och medborgare” vid Gavlehov planterad och färdigställd i form av en äppelträdgård.

Enligt den regel vi arbetar efter ska 1 % av kalkylerad byggkostnad avsättas till konstnärlig utsmyckning i de investeringsprojektet överstiger 5 miljoner kronor. 1 % -regeln fastslogs genom ett beslut i Gävle kommuns Kommunfullmäktige i november 1998. 
   Det är Kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för att den konstnärliga utsmyckningen genomförs i våra projekt i samarbete med Konstcentrums intendent, i detta fall intendent och enhetschef Eva Asp. Hon säkerställer våra utsmyckningsuppdrag genom kontakt med konstnärer och avstämning av tidplaner.

Gemensam skötsel av träden

Det är arkitekten och bildkonstnären Apolonija Šušteršič som är konstnärlig ledare för konstprojektet ”Grannar och medborgare” där framtida mötesplatser står i centrum. Inom ramen för konstverket ingår ett samverkansinitiativ mellan tre skolor i området; Stora Sätraskolan, Prolympia och Stigslunds skola med syftet är att öka integrationen och länka samman stadsdelarna. Idén om en äppelträdgård arbetades fram i samarbetet mellan Apolonija och eleverna utifrån tankar om att låta äppelträdet i Sofiaparken få leva vidare i området på Gavlehov. Skolorna kommer även med gemensamt ansvar sköta om träden och frukten tillsammans, som en del av projektet.


Alla träd innan planteringen ute på Gavlehov.

Kyltåliga träd med lång fruktsäsong

Sylve Rolandsson är pomolog och har i projektet bidragit med sin kunskap om äppelträd, bland annat genom att ge förslag på sorter och placering av träden till lunden. Äppelträden till trädgården är av gamla svenska äppelsorter och kommer från en odling i Finland. Man har valt tåliga träd som klarar mycket kyla och sorter som ger frukt olika perioder under hela äppelsäsongen. En Pomolog är expert på odlade frukt- och bärsorter och till pomologin hör även kunskap om frukt- och bärsorternas växtsätt samt egenskaper.


Sylve Rolandsson, Pomolog.

Andra mötesplatser i verket

Det välkända äppelträdet i Sofiaparken och Apolonijas uppväxt i Slovenien på en äppelträdgård lade viss grund för beslutet att arbeta med äppelträd. Hela konstverket består av flera delar, varav äppellunden är en. En rund yta med sand i samma område är en annan mötesplats för interaktion eller vila. Vid Gavlehovshallens entré kommer tre äppelträd att placeras. Dessa träd har man ympat med växtdelar från det äldre, stora äppleträdet i Sofiaparken i Gävle. Runt trädgruppen kommer en cirkelformad sittbänk placeras.

Hållbart med minimalt underhåll

Konstverken i våra investeringsprojekt ska bland annat vara utformade så att framtida underhåll är minimalt och att det finns ett hållbarhetsperspektiv. Träden i verket kan få en mycket lång livslängd om man sköter dem rätt och blir därmed även hållbara för framtiden. 
    Gavlefastigheters markingenjör Anna-Lena Wennerberg tycker att konstverket är något alldeles extra:
- Det ger verkligen något mer då det blir en del av dagens och framtidens utomhusmiljö på Gavlehov, består av något livs levande och sedan detta att skolorna med sina elever som möts så konkret i detta, säger hon.

Några av äppelsorterna i trädgården:

Gul Kanel
Gyllenkroks Astrakan
Hampus
Malmbergs Gylling
P. J. Bergius
Pirja
Råby Rubin
Sariola 
Sparreholm
Stor Klar Astrakan
Suislepper
Särsö
Veiniöun
Villnäs Ananas

Foto av Apolonija: Joakim Forsgren

Foto övrigt: Gavlefastigheter

Sidan uppdaterades senast 7 juni 2017