Glada barn i ring med himmel som bakgrund.

Barnkonventionen

Barn och unga kan ses som experter på sin egen miljö eftersom de har stor kunskap om den miljö där de brukar vistas. Genom att ta tillvara deras kunskap kan miljöerna utvecklas ur ett barnperspektiv. 

Så arbetar Gavlefastigheter med barnkonventionen

Barnkonventionen blev lag år 2020 vilket tydliggör kraven att lyfta in barnperspektivet i det dagliga arbetet.

Barnfokus utifrån barnens perspektiv är att ge barnen möjlighet att påverka sin egen fysiska miljö. Genom rummets utformning, placering, materialval, ljus, ljud och inredning, ska lokalerna ge barnen inflytande över sin lärmiljö och samtidigt skapa trygghet och ge möjlighet att utvecklas genom spring, rörelse, rekreation, utforskande, utvecklande och jämställd lek. Oavsett vilket fokus delaktighets-processen har så är det viktigt att se unga som kompetenta individer som är experter på sin egen tillvaro och se dem som en viktig resurs. Det betyder inte att de har rätt att bestämma och alltid få sin vilja igenom. Delaktighet för barn och unga kan ske av demokratiska och barnrättsliga skäl och kan hjälpa oss att få fram underlag för att fatta väl underbyggda beslut i våra projekt.

Utdrag ur Barnkonventionen

§ 3 Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga.

§ 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

§ 13 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

§ 23 Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

§ 31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Perspektiv på barn

Barnperspektivet

Barnperspektivet syftar på vuxnas kunskap och kompetens kring barns behov och hur vuxna försöker sätta sig in i vad barnet vill och tänker.

Barns perspektiv

Barns Perspektiv är det som barnet själv säger, tycker och tänker.

Barnrättsperspektivet

Barnrättsperspektivet är att utgå ifrån vad barnet har rätt till.

Gavlefastigheters arbete och hur barnkonventionen blir en del av det

Gavlefastigheters strävan är att Barnkonventionen ska införlivas i alla processer kring att skapa miljöer för barn och unga i Gävle kommun. Detta sker genom att ta hänsyn till Barnkonventionen i våra dokument, projekt och arbetet med att utveckla lärmiljöer.

Barn och unga kan ses som experter på sin egen miljö eftersom de har stor kunskap om den miljö där de brukar vistas och vet vad det är som gör att vissa platser är bra och fungerar, medan andra är sämre. Med rätt vuxenstöd kan de på olika sätt förmedla sina erfarenheter, behov, idéer och perspektiv. Genom att ta tillvara deras kunskap kan miljöerna utvecklas ur ett barnperspektiv. Det gäller både inomhus- och utomhusmiljöer.

Funktionsprogram

Det finns ett funktionsprogram framtaget för förskola och skola. Detta program ligger till grund för ny- och ombyggnationer. Gavlefastigheter vill bygga hållbart och långsiktigt med barnens bästa som utgångspunkt. I funktionsprogrammet lyfts barnperspektivet in och barnets behov av trygghet och säkerhet betonas. Det finns beslutade effektmål i programmet där barnets behov är centrala.

Byggprojekt

Gavlefastigheter arbetar för att tillskapa ändamålsenliga skol- och förskolegårdar med så stor friyta som tomtmarken medger. Barn och unga har rätt att uttrycka sina åsikter och, med hänsyn till barnets ålder och mognad, få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Barn har en unik kunskap om sina behov som bör värderas högt. Barn- och elevmedverkan i projekten sker i huvudsak genom det interna arbete som verksamhetens projektledare genomför i sin organisation. I vissa speciella frågor eller projekt kan elevråd eller barngrupper tillfrågas direkt.

Delaktighet skapar engagemang och mening och när förskole- och skolbyggnader byggs och förvaltas är det för beställaren viktigt att veta vad pedagoger, och övrig skolpersonal, men också vad barnen och eleverna vill ha för att kunna stödja verksamheten och den pedagogik som ska bedrivas.

Gavlefastigheter har möjlighet att erbjuda besök under pågående arbete tillsammans med barnen i den aktuella förskolan eller skolan. Hjälmar och reflexvästar i barnstorlekar har köpts in för att möjliggöra detta.

Materialval

Gavlefastigheter använder Byggvarubedömningen för att kontrollera att de byggvaror som vi använder i våra fastigheter är bra ur hälso- och miljösynpunkt. Byggvarubedömningen är ett verktyg som bedömer byggprodukter efter bland annat kemiskt innehåll och delar in dem i kategorierna rekommenderas, accepteras och undviks. Gavlefastigheter har beslutat att använda produkter med bedömningen rekommenderas och accepteras.  

Eftersom barn är extra känsliga har vi ett extra krav i förskolorna. I förskolor ska i första hand produkter med bedömningen rekommenderas användas i barnens vistelsezon. På så vis bidrar vi till Utbildning Gävles arbete med att skapa Giftfria förskolor.

Löpande förvaltning

I den dagliga förvaltningen arbetar Gavlefastigheter tillsammans med elevråd i flera olika frågor. Det kan exempelvis handla om utformning av skolgårdar, utformning av lokaler etc. När förändringar ska ske på förskolegårdar och/eller i förskolans lokaler görs det i ett nära samarbete med rektor för förskolan för att beakta barnens perspektiv i utformningen. Detsamma gäller skola och skolgårdar.

Nolla Sabbet

Gavlefastigheter arbetar med att tydliggöra kopplingen mellan underhållsåtgärder i skolorna och låg skadegörelse. Detta arbete handlar om att förebygga skadegörelse i våra grund- och gymnasieskolor. Genom projektet ”Nolla Sabbet” arbetar vi för en förbättrad skolmiljö och nollvision gällande skadegörelse och anlagda bränder.

Arbetet syftar till att kommunens barn och ungdomar ska må bra och ha sin skolgång i en trygg och snygg skola, med kraftigt förbättrade skolresultat. För att nå dessa mål försöker Nolla Sabbet upprätthålla en stark närvaro runtom i skolorna och vara en naturlig del av barn- och ungdomars skolgång.

Nolla Sabbets strategier består bland annat av föreläsningar, informationsspridning, bygga relationer genom samtal och roliga aktiviteter samt använda sig av goda förebilder som ambassadörer. Tillsammans med elever, föräldrar och lärare jobbar Nolla Sabbet mot en framtid fri från skadegörelse.

Trafikfrågor

Gavlefastigheter arbetar tillsammans med Livsmiljö Gävle och Utbildning Gävle för att skapa säkra skolvägar och en trygg trafikmiljö kring våra skolor. Detta arbete görs inom ramen för School Chance där Gavlefastigheter har ansvar för aktiviteten Trafikmiljö på skola.
Aktiviteten syftar till att öka barn och ungas deltagande i utformningen av trafikmiljön. Detta görs via träffar med elevråd där eleverna får berätta hur de upplever trafiksituationen och hur de tror den kan förbättras. Träffarna kan genomföras i samband med ett byggprojekt eller om eleverna upplever en otrygg trafiksituation kring skolan. Elevernas synpunkter tas sedan med i det fortsatta arbetet för att förbättra trafiksituationen.

Omvärldsbevakning

Gavlefastigheter omvärldsbevakar utvecklingen inom förskolor och skolor för att hålla sig ajour med den senaste forskningen och den senaste tekniken. Detta för att kunna använda informationen i vår löpande förvaltning och i våra byggprojekt. Ett exempel på omvärldsbevakning är att vi kontinuerligt deltar på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer samt andra konferenser och seminarier kring barn och ungas inflytande.

Forskning

Gavlefastigheter har ett nära samarbete med högskolan i Gävle och deltar i olika studier och projekt där både elever och lärare deltar i test av utrustning, intervjuer och enkätundersökningar. Forskare följer även några av byggprojekten utifrån frågeställningar kring den fysiska lärmiljön. I vissa projekt görs elevintervjuer och gå-turer där elever deltar.

Samarbeten och projekt

Tidvis initieras tillfälliga insatser för att tillgodose delaktighet och lärande. Exempelvis ett arbete som kallas ”Det Goda Livet” som initierats av Utbildning Gävle. Lärare och elever i åk 7–9 och gymnasiet bjuds in för att delta i byggprojekt med olika fokusområden. Tanken är att elever och lärare ska få välja ett fokusområde och sedan arbeta i en grupp och bidra med sina kunskaper samt få vara med och påverka utformningen av en framtida förskola eller skola.

Trossen startade läsåret 2011/2012 och är ett lyckat samarbetsprojekt mellan skolan och näringslivet. Ett företag knyts till en skolklass för ett samarbete i årskurs 7 - 9. Upplägget består av ett lektionsbesök under höstterminen med presentation av företaget samt ett företagsbesök under vårterminen.

Trossen är ett samverkanskoncept mellan Gävle kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävle/Gävleborg. Gavlefastigheter har en Trossenklass på Sofiedasskolan som vi följer under tre års tid. Detta är ett sätt att skapa dialog med eleverna och få dem att förstå att det finns många olika arbetsmöjligheter inom fastighetsbranschen.

Aktiviteter som kan involvera barn och unga:

  • Workshops
  • Gå-turer
  • Barnkonsekvensanalyser
  • Delaktighet i byggprojekt
  • Arbete med trafikmiljö kring skolor
  • Arbete med inflytande över upprustning av förskolegårdar, skolgårdar och lekparker.

Goda exempel från Gävle kommun

Läsa vidare  

Sidan uppdaterades senast 15 december 2022