Övervakningskamera på träfasad

Kamerabevakning - för din trygghets skull

Vi använder oss av kamerabevakning i skade- och brottsförebyggande syfte. På flera skolgårdar och fritidsanläggningar samt mobilitetshus har vi kameror uppsatta för ökad trygghet.

Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar. Vid kameraövervakning så sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker på berörd plats.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden som Gavlefastigheter använder vid kamerabevakning är berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan Gavlefastigheters intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten genomförs för varje installation.
I det fall Gavlefastigheter beslutar att använda kamerabevakning så är det för att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk.

Lagring och utlämnande av material

Insamlat material lagras i sju dagar innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott.
Det är i första hand larmmottagare och utsedda inom Gavlefastigheter som har tillgång till materialet. Material kan dock komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten eller till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst. Material kan även lämnas ut vid önskan om ett registerutdrag.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste vi ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt göra invändningar mot kamerabevakningen.

Frågor och synpunkter

Kontakta vår kundservice om du har frågor gällande kameraövervakning.
Anser du att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se.

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Vår hantering av personuppgifter finns att läsa om på sidan Hantering av personuppgifter.

Sidan uppdaterades senast 26 oktober 2022