Säkerhetsregler för brandfarliga Heta Arbeten

Säkerhetsregel 1 – Behörighet
Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutas av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens (SBF) utbildningskommitté för Heta Arbeten.

Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Säkerhetsregel 2 – Brandvakt
Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Heta Arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara
För arbete i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
Arbetsplatsen ska vara:
• Städad
• Vid behov vattnad.

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska:
• Flyttas bort
• Skyddas genom övertäckning
• Avskärmas.

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara:
• Skyddas
• Göras åtkomlig för omedelbar släckinsats.

Säkerhetsregel 7 – Otätheter
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara:
• Tätade
• Kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg pulver).

Vid takläggning krävs:
Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg) samt brytverktyg, t ex pikyxa och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233BC (minst 6 kg).

Säkerhetsregel 9 - Svetsutrustning
Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel 10 – Larmning
Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll.

Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt
Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300°C.

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.  

Sidan uppdaterades senast 19 januari 2017