Parkering i anslutning till våra fastigheter

Det är viktigt för oss att kunna garantera en trygg och säker trafikmiljö i anslutning till våra byggnader. Här följer information om vad som gäller för parkering vid våra fastigheter.

Under 2015 beslutade Kommunfullmäktige i Gävle att anta en parkeringspolicy och nya parkeringstal för Gävle kommun. I parkeringspolicyn står det bland annat att vi ska avgiftsbelägga parkeringar på tomtmark inom betalzonen i centrala Gävle samt att personal inte ska ha subventionerad parkering. Det innebär att vi avgiftsbelägger personalparkeringar på våra fastigheter.

Vad är tomtmark?

All mark som inte är gatumark kallas tomtmark. Den som äger tomtmarken bestämmer själv om det är tillåtet att parkera på platsen. Vi äger marken intill våra byggnader och bestämmer därmed också över parkeringsmöjligheterna. 

Parkeringspolicyn

Genom att arbeta med tillgång till parkeringsplatser och parkeringsavgifter kan trafiken i Gävle kommun styras. Syftet med till exempel parkeringsavgifter är i första hand att förbättra tillgängligheten till befintliga platser och prioritera besökare i centrum.

Gävle kommuns parkeringspolicy är grunden för kommunens arbete med parkering. Policyn ska hjälpa till att styra Gävle i den riktning som anges i flera av kommunens strategier, till exempel Trafikstrategin och Miljöstrategiska programmet.

Parkeringspolicyn har tagits fram i samarbete mellan Gävle kommun, Centrumsamverkan och företrädare för handeln och fastighetsägare och varit ute på samråd till berörda aktörer för synpunkter.

Vad innebär detta?

I Parkeringspolicyn står det att Gävle kommun inte längre skall subventionera parkering. Det betyder att den som nyttjar parkeringen också skall betala för den.

Gävle kommun har även ett Miljöstrategiskt program som bland annat styr alla kommunala verksamheter i riktningen att minska vår bilåkning och främja mer miljövänliga transporter.

Gavlefastigheter har, mot bakgrund av ovanstående, börjat införa parkeringsövervakning på våra fastigheter under 2016. Vi kommer att ha övervakning på samtliga fastigheter. Personalparkeringar kommer i stor utsträckning att ha parkeringstillstånd och även avgiftsbeläggas. Införandet av detta kommer att ske stegvis.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen kring våra fastigheter utförs av vårt dotterbolag, Gävle Parkeringsservice AB, som även utför parkeringsövervakningen på Gävle kommuns gator.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånden administreras av Gävle Parkeringsservice AB.

Felparkerade bilar

Verksamheterna kan anmäla felparkerade fordon och behov av rondering eller enstaka kontroller direkt till Gävle Parkeringsservice AB.

Kontrollavgifter

Kontrollavgifter, detsamma som felparkeringsavgift men på tomtmark, utfärdas av Gävle Parkeringsservice AB. Eventuella klagomål på avgiften ska göras till HOJAB parkeringsservice.  
Länk till HOJABs webbplats

Aktuella kontaktuppgifter finns även angivna på kontrollavgiftslappen.

Sidan uppdaterades senast 19 januari 2018